සංඛ්‍යාලේඛන

නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව
තහවුරු කරනලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව
රෝහල් ගත වී සිටින මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව
මරණ සංඛ්‍යාව
සුවය ලබා පිටව ගිය සංඛ්‍යාව
නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව(ගෝලීය)
තහවුරු කරනලද රෝගීන් සංඛ්‍යාව(ගෝලීය)
සම්පූර්ණ මරණ සංඛ්‍යාව(ගෝලීය)
නව මරණ සංඛ්‍යාව(ගෝලීය)
සුවය ලබා පිටව ගිය සංඛ්‍යාව(ගෝලීය)